-മുലാഖാത് ട്യൂട്ടോറിയൽ / eMulakat Tuitorial (Youtube link / FaceBook link)

പരോളിൽ നിൽക്കുന്ന തടവുകാരുടെ പുനഃപ്രവേശം സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ ഉത്തരവ്

ജയിൽ ആസ്ഥാനകാര്യാലയത്തിലെ സ്വീപ്പർ തസ്തികയിലെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് uploaded on 18.12.2020

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസണ്‍ ഓഫീസര്‍ (എസ്.റ്റി. വിഭാഗം) തസ്തികയില്‍ നിയമന ഉത്തരവ് uploaded on 14.12.2020

വനിതാ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് uploaded on 27.11.2020

അസിസ്റ്റന്റ് പ്രിസൺ ഓഫീസർമാരുടെ നിയമന ഉത്തരവ് uploaded on 27.11.2020

Consolidated Progress of Works / Projects for Prisons Department  2020-21 - Weekly Report

നോട്ടീസ്-CFLT കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പ്രതിദിന പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ മേഖല D.I.G മാർ, വകുപ്പദ്ധ്യക്ഷന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്uploaded on 15.10.2020

 


Director General of Prisons and Correctional Services
ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ ഓഫ് പ്രിസണ്‍സ് & കറക്ഷണല്‍ സര്‍വീസസ്‌
Prisons Headquarters, Poojappura,
ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലയം, പൂജപ്പുര

Thiruvananthapuram / തിരുവനന്തപുരം - 695 012

Phone / ഫോണ്‍ : 0471 - 2340337, 2342532, 2342744

e-mail / ഇ-മെയില്‍ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

------------------------------------------------------------------------------------------

State Prisons Control Room [SPCR] is functioning at the Headquarters

from 24/03/2014, round the clock.

ജയില്‍ ആസ്ഥാനകാര്യാലത്തില്‍ 24 മണിക്കൂറും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സ്‌റ്റേറ്റ് പ്രിസണ്‍
കണ്‍ട്രോള്‍
റൂം 24-03-2014 ന്‌ ആരംഭിച്ചു.

Phone / ഫോണ്‍ : 0471 - 2340337 FAX / ഫാക്‌സ്‌ : 0471 - 2340337

E-mail / ഇ-മെയില്‍ : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

---------------------------------------------------------------------------------


_______________________________________________________________________________________

Website Inaugurated by Shri. Kodiyeri Balakrishnan,
Hon. Minister (Home, Vigilance & Tourism) of the State of Kerala on 21/10/2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cm

Sri. Pinarayi Vijayan

Hon'ble Chief Minister of Kerala

Sri Rishi Raj Singh IPS

Sri. Rishi Raj Singh IPS 

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________