ഓണാഘോഷം 2017- സെന്‍ട്രല്‍ പ്രിസണ്‍ & കറക്ഷണല്‍ ഹോം, വിയ്യൂര്‍


Bahubali Skit

Dance 1

Dance 2

Dance 3

Dance 4

Dance 5

Mahabali Skit

Pulimurukan Skit

Pulikali

Kolkali

 

 

 

Smt. R. SREELEKHA IPS

Director General of Prisons
and Correctional Services

________________
iAPS Prisons

________________
Lock-up Report

________________